nang chân răng

nang1

hình ảnh x-quang

nang2

 

Ảnh Trong Miệng

 

Nhổ Răng 23

Nhổ Răng 24

Mở Thông Ổ Abcess