Hội Nghị

TS.Bùi Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Nha khoa 225 tại Hội nghị Nha khoa Quốc tế2006 Quảng Châu, Trung Quốc.

 

Tài liệu về Hợp Tác Quốc Tế

1. ISP2013_Guidelines - Tokyo Medical and Dental University

2. ISP2013_SSCandidate - Tokyo Medical and Dental University Graduate School